Εργασία με raster δεδομένα στο Q-GIS

Εργασία με raster δεδομένα στο Q-GIS

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε χρήστες GIS που θέλουν να εμβαθύνουν στη χρήση του του QGIS με raster δεδομένα και τηλεπισκόπηση.

Μπορούν να ωφεληθούν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους
Α. Μηχανικοί: Τοπογράφοι, Πολιτικοί, Ηλεκτρολόγοι, Ορυκτών Πόρων, Παραγωγής και Διοίκησης, Τηλεπικοινωνιών, κλπ
Β. Γεωτεχνικοί: Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωλόγοι, 
Γ. Οικονομοτεχνικοί: Marketing, Πωλήσεις, Διοίκηση επιχειρήσεων, κλπ

Διδακτικές ενότητες
Περιγραφή δεδομένων raster - Τύποι δεδομένων
Πλεονεκτηματα-μειονεκτηματα δεδομένων raster
Σύμβολα - τρόποι παρουσιασης δεδομενων raster
Mεταδεδομένα.
Ιστόγραμμα.
Πράξεις αρχείων raster.
Ομαδοποίηση τιμών.
Δημιουργία DEM.
Υπολογισμός παραμέτρων αναγλύφου (κλίση, έκθεση, σκίαση, καμπυλότητα, τραχύτητα)
Υπολογισμός Υδρογραφικών παραμέτρων.
Μέθοδοι παρεμβολής σημειακών δεδομένων (interpolation).
Χρήση "μάσκας"-οριοθέτηση περιοχής ενδιαφέροντος.
Γεωστατιστικη.
Μετατροπή raster σε vector.
Μετατροπή vector σε raster.
Βασική θεωρία δορυφορικών δεδομένων.
Εμφάνιση - οπτικοποίηση δορυοφρικων δεδομενων.
Υπολογισμός δεικτών με πολυφασματικά δεδομένα.
Εισαγωγή στην επιβλεπόμενη ταξινόμηση με τη χρήση του Semi-automatic Classification Plugin (SCP).

Εκπαιδευτικό υλικό
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί όλο το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου (δεδομένα) καθώς και πλήρης οδηγός χρήσης του λογισμικού QGIS με έμφαση στην παρούσα εκπαίδευση (160 σελίδες περίπου).

Κόστος
Το τυπικό κόστος είναι 100 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και τα εκπαιδευτικά δεδομένα. Τυχόν αλλαγές ή μεταβολές στο κόστος θα εμφανίζονται κατά την διαδικασία εγγραφής.

Ημερομηνίες εκπαιδεύσεων και online εγγραφή