Συνδυασμένη Βασική Εκπαίδευση στα ENVI & eCognition

Συνδυασμένη Βασική Εκπαίδευση στα ENVI & eCognition


Πρακτική εφαρμογή και λειτουργία των λογισμικών τηλεπισκόπησης και ανάλυσης δεδομένων παρατήρησης γης  ENVI & eCognition.

Η εκπαίδευση συνδυάζει τις εισαγωγικές εκπαιδεύσεις σε ENVΙ και eCognition και επικεντρώνεται στις μεθοδολογίες ταξινόμησης εικόνων. 

Συμπεριλαμβάνει: 
Διαδικασίες χειρισμών εικόνας στο ENVI
Δείκτες και pixel based ταξινομήσεις στο ENVI
Διαδικασίες χειρισμού δεδομένων στο eCognition
Object based ταξινομήσεις στο eCognition.  
Οι διαδικασίες αυτές περιγράφονται πιο αναλυτικά στις αντίστοιχες εκπαιδεύσεις ENV01 & ECODEV01

Κόστος
Το τυπικό κόστος είναι 120 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου συμπεριλαμβανομένου εγχειριδίου σε ηλεκτρονική μορφή, προσαρμοσμένου στην παρούσα εκπαίδευση.

Ημερομηνίες εκπαιδεύσεων και online εγγραφή