Βασική εκπαίδευση στο λογισμικό eCognition Developer.

Βασική εκπαίδευση στο λογισμικό eCognition Developer.


Το σεμινάριο στην χρήση του λογισμικού eCognition Developer επικεντρώνεται στο να φέρει σε επαφή το νέο χρήστη με το λογισμικό, αλλά και ταυτόχρονα να του δώσει όλα τα εφόδια εκείνα ώστε να μπορεί να είναι ικανός να ξεκινήσει να το χρησιμοποιεί στην ανάλυση εικόνας.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις εξής ενότητες μέσα σε τρείς ημέρες:

Ημέρα 1η
Εισαγωγή στην αντικειμενοστραφή ταξινόμηση (Object Oriented Image Analysis)
Εισαγωγή στο Περιβάλλον του Definiens Developer 8
Δημιουργία Workspace
Εισαγωγή δεδομένων και δημιουργία Project
Δημιουργία εντολών στο περιβάλλον του Process Tree
Εισαγωγή στις μεθόδους Segmentation
Chessboard Segmentation
Quad Tree Segmentation
Multiresolution segmentation και δημιουργία πολλαπλών επιπέδων ταξινόμησης
Εισαγωγή στις Μεθόδους ταξινόμησης

Ημέρα 2η
Μονοδιάστατη ταξινόμηση σε μια κλάση
Ταξινόμηση με περιγραφή των κλάσεων
Ταξινόμηση με χρήση των membership functions
Ταξινόμηση με την χρήση χωρικών σχέσεων μεταξύ κλάσεων
Δημιουργία χαρακτηριστικών από των συνδυασμό υπαρχόντων χαρακτηριστικών
Ταξινόμηση με την χρήση θεματικών σχέσεων μεταξύ κλάσεων
Ιεραρχική ομαδοποίηση τάξεων και χρήση της στην ταξινόμηση
Συνένωση αντικειμένων με όμοια ταξινόμηση
Εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε μορφή Raster
Εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε μορφή Vector
Πρακτική Εφαρμογή
Διορθώσεις σφαλμάτων ταξινόμησης

Ημέρα 3η
Ταξινόμηση με την χρήση του Nearest Neighbor (click and Classify)
Επιλογή αντικειμένων δειγμάτων "on screen"
Επιλογή Αντικειμένων δειγμάτων με την χρήση διανυσματικών αρχείων
Περιγραφή του ταξινομητή με την επιλογή των χαρακτηριστικών με την καλύτερη διαχωριστική ικανότητα
Διορθώσεις σφαλμάτων ταξινόμησης
Πρακτική Εφαρμογή
Εκτίμηση της ακρίβειας της ταξινόμησης με την χρήση πίνακα σύγχυσης (Confusion Matrix)

Εκπαιδευτικό υλικό
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί όλο το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου (δεδομένα) καθώς και οδηγός χρήσης του λογισμικού με έμφαση στην παρούσα εκπαίδευση (120 σελίδες περίπου).

Κόστος
Το τυπικό κόστος είναι 100 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου συμπεριλαμβανομένου εγχειριδίου σε ηλεκτρονική μορφή, προσαρμοσμένου στην παρούσα εκπαίδευση.

Ημερομηνίες εκπαιδεύσεων και online εγγραφή